OPS


Idź do treści

Menu główne:


Przetargi i zapytania ofertowe

Aktualności

Umieszczono 13 grudnia 2013 r.

Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Numer ogłoszenia: 271839 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na przygotowaniu i podawaniu gorącego posiłku (tj. jednodaniowego obiadu) z możliwością konsumpcji w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę na terenie miasta Sępólno Krajeńskie. 2) Osoby świadczące usługi opiekuńcze będą dostarczały posiłki przygotowywane na wynos klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (zwanego dalej także Ośrodkiem). 3) Wykonawca musi zabezpieczyć obsługę kelnerską. 4) Posiłek należy przygotować dla około 50 klientów Ośrodka dziennie. 5) Liczba sporządzonych i wydanych gorących posiłków może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część z gorących posiłków będzie zrealizowana, a Wykonawca nie będzie miał w tym zakresie żadnych roszczeń do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie wydane ilości gorących posiłków. 6) Zadanie własne o charakterze obowiązkowym jest realizowane na podstawie ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 182) 7) Przygotowanie, wydawanie oraz możliwość konsumpcji obiadu odbywa się w dni powszednie, niedzielę i święta w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę. 8) Obiady powinny być wydawane w godzinach między 11.00 a 13.30. 9) W przypadku niemożności wykonania usługi w niedzielę lub święta dopuszcza się możliwość wydania suchego prowiantu o wartości przeznaczonej na obiad. Każdorazowo sytuacja taka musi być wcześniej uzgodniona z przedstawicielem Ośrodka. 10) Posiłek powinien być: - przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, - zróżnicowany, - sporządzany z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, - pokrywać co najmniej połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej tj. zapewnić nie mniej niż 1200 kcal, - składać się z jednego ciepłego dania z zachowaniem norm żywieniowych dla danej grupy wiekowej. 11) Tygodniowy jadłospis powinien zawierać nie mniej niż 3 posiłki mięsne. 12) Jadłospis na miesiąc następny należy przedłożyć w Ośrodka z tygodniowym wyprzedzeniem w celu akceptacji przez Dyrektora. 13) W miarę potrzeb przygotowanie ciepłego posiłku dietetycznego wg wskazań lekarza dla osób będących na diecie. Ilość tego rodzaju posiłków będzie określana na dany miesiąc z 6-cio dniowym wyprzedzeniem. 14) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsca siedzące przy stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania). 15) Wydanie opiekunom świadczącym usługi obiadów na wynos przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i starszych - korzystających z pomocy Ośrodka, w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach (koszt Wykonawcy). 16) Rozliczenie miesięczne wydanych obiadów odbywa się na podstawie imiennych kart obiadowych wystawionych przez Ośrodek osobom korzystającym z tej formy pomocy. 18) Lokal przeznaczony na świadczenie przedmiotowych usług powinien umożliwić spożycie posiłków jednorazowo minimum 25 osobom jednocześnie. 19) Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla klientów Ośrodka w postaci szatni oraz wydzielonym pomieszczeniem z dostępem do bieżącej wody i toalety. 20) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje: - salą jadalną na terenie miasta Sępólno Krajeńskie, która jednorazowo pomieści co najmniej 25 osób, posiadającą dostęp do bezpłatnego WC z umywalką, dopuszczoną na mocy decyzji właściwego organu (Państwowego Inspektora Sanitarnego) do prowadzenia działalności gastronomicznej (zbiorowe żywienie) w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania usługi do przedstawienia w/w decyzji. 21) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niedostępności alkoholu dla klientów Ośrodka spożywających posiłki w porze wydawania obiadów tj. w godz. 11.00- 13.30. 22) Świadczenie usług restauracyjnych powinno być wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w tym Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz,U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) 23) Produkty żywnościowe będą zakupione przez Wykonawcę we własnym zakresie. 24) Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe dla osób leżących, którym posiłki będą dostarczane do miejsca zamieszkania przez osoby świadczące usługi opiekuńcze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec; 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pobierz >>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług restauracyjnych polegających na sporządzeniu i wydawaniu posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim" informujemy, iż przetarg wygrała firma
Usługi Gastronomiczne B. Binkowska ul. Szkolna 1,89-400 Sępólno Kraj. oferując cenę jednostkową za wykonanie zamówienia w kwocie 6,50zł. brutto.


STRESZCZENIE OCENY OFERT


Oferta 4 Restauracja, Kawiarnia "SŁONECZNA" Pokoje Gościnne Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Kraj.
Oferta odrzucona z postępowania.
Oferta nr 6 Usługi Gastronomiczne B. Binkowska ul. Szkolna 1,89-400 Sępólno Kraj
Kryterium oceny ofert: cena
6,50
x 100 pkt.= 100,00 pkt
6,50

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2POBIERZ>>>>> Streszczenie oceny ofert

Umieszczono 13 grudnia 2013 r.

Sępólno Krajeńskie: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Numer ogłoszenia: 271387 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie (Lutowo; Wałdowo, Wiśniewa; Zalesie; Sępólno Krajeńskie) przez Wykonawcę. 2) Posiłki mają być dostarczane każdego dnia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole), dla wszystkich uczniów zgłoszonych przez Zamawiającego od dnia 7 stycznia 2014 r. do 19 grudnia 2014r. w godzinach uzgodnionych z Dyrektorami w szkołach: Lutowo; Wałdowo, Wiśniewa; Zalesie; Zboże, Zespole Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, uzgodnienia mają formę pisemną. 3) Posiłki należy przygotować dla dziennie około 120 uczniów. O każdorazowej zmianie liczby uczniów korzystających z dożywiania Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Godziny dowozu posiłków muszą być uzgodnione z Dyrektorami poszczególnych szkół. 4) Liczba sporządzonych i wydanych gorących posiłków może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, ponieważ w trakcie roku są składane nowe wnioski jak również osoby rezygnują z dożywiania dzieci. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część z gorących posiłków będzie zrealizowana, a Wykonawca nie będzie miał w tym zakresie żadnych roszczeń do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty za faktycznie wydane ilości gorących posiłków. 5) Posiłek powinien być: a) przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, b) różnicowany, c) sporządzany z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, d) składać się z jednego ciepłego dania z zachowaniem norm żywieniowych dla danej grupy wiekowej, e) produkty będą zakupione przez Wykonawcę we własnym zakresie. f) według obowiązujących norm żywienia oraz zestawienia racji pokarmowych zgodnie z normami żywienia wytycznymi przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego, wartość kaloryczna powinna wynosić ok. 800 kcal. 6) Posiłki należy przygotować wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w tym z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz,U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) 8) Podstawą do wydania posiłku jest lista imienna uczniów sporządzona przez Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora OPS w Sępólnie Krajeńskim przyznającej posiłek w szkole. 9) Wykonawca zapewni transport posiłków na własny koszt, w taki sposób aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę. 10) Posiłki muszą być dostarczone do szkół na max. 30 minut przed podaniem posiłku. 11) Zgodnie z dobrą praktyka cateringową i zaleceniami Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim posiłki przewożone w pojemnikach styropianowych (tzw. futuroboksach z wkładem plastikowym) nie mogą być w nich przechowywane dłużej niż dwie godziny. 12) Pojazd musi spełniać wymagania sanitarne do przewozu termosów z żywnością zgodnie z art. 59 ust. 1, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz,U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) potwierdzone np. decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przez rozpoczęciem wykonywania usługi do przedstawienia w/w dokumentu. 13) Zapewnienie samochodu, kierowcy, paliwa, ubezpieczenia samochodu należy do obowiązków Wykonawcy usługi. 14) Posiłki należy podawać na talerzach (nie jednorazowego użytku). 15) Zamawiający będzie dokonywał kontroli przygotowanych i wydawanych posiłków bez wcześniejszego zawiadomienia wykonawcy we wszystkich szkołach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 07.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunk
u

Zamawiający nie precyzuje w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Formularz oferty (załącznik Nr do SIWZ) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik Nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2)nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz >>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE” informujemy, iż przetarg wygrała firma:
Restauracja, Kawiarnia „SŁONECZNA” Pokoje Gościnne Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Kraj. oferując cenę jednostkową za wykonanie zamówienia 4,43 zł brutto


STRESZCZENIE OCENY OFERT


Oferta Nr 1 PHU ,,ANTARES” J. Borczyński ul. Saganowskiego 11, 89-500 Tuchola,
Oferta odrzucona z postępowania.

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Energetyczne ,,ENERGY” ul. T. Bora- Komorowskiego 12/28, 76-200 Słupsk,
Oferta odrzucona z postępowania.

Oferta Nr 3 EDEN CATERING K. Żywiecka, ul. Grodgera 10 A, 76-200 Słupsk,
Oferta odrzucona z postępowania.

Oferta Nr 5 Restauracja, Kawiarnia „SŁONECZNA” Pokoje Gościnne Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4

4,43
X 100 pkt =100,00 pkt
4,43

Oferta Nr 6 Usługi Gastronomiczne B. Binkowska ul. Szkolna 1,89-400 Sępólno Kraj.
Oferta odrzucona z postępowania.


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2


POBIERZ>>>>> Streszczenie oceny ofert

Umieszczono 12 czerwca 2012 r.

Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE
KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!
Numer ogłoszenia: 128547 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 zadania, w tym: Zadania 1: Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadania 2: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu - 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Zadania 3: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba uczestników kursu - 20 osób w 2012 roku i 25 osób w 2013 roku. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będą osoby, które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Kursy będą odbywać się dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach poszczególnych kursów mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie poszczególnych Zadań zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) Zadanie 1 - co najmniej 2 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; b) Zadanie 2 - co najmniej 2 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; c) Zadanie 3 - co najmniej 2 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
6.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ), 6.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. 6.3. Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy upoważniony jest pełnomocnik lub jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3) zmiana miejsca przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj. (skaretariat - pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs kroju i szycia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 130 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: sierpień 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Cel kursu - stopniowe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu krawiectwa (szycie ręczne oraz szycie na maszynie). 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 7.1. Szycie ręczne: - elementy niezbędne w procesie szycia, - nauka szycia ręcznego: fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą, - sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, guzika, gumki, - zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i elementami pasmanterii. 7.2. Konstruowanie form odzieżowych: - omówienie linii i płaszczyzny ciała, - przygotowanie do miary, profesjonalne branie miary, - nauka korzystania z gotowych wykrojów, - przygotowywanie szablonów, nauka krojenia, 7.3.Nauka szycia na maszynie: - budowa maszyny do szycia, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu, - szycie na maszynie z nićmi i na sucho, - szycie spódnicy i /lub spodni, - robienie formy, krojenie, - wszywanie zamka, wykańczanie. 7.4. Wykonywanie poprawek krawieckich: - skracanie spódnicy, rękawów, żakietu, spodni, - zwężanie, poszerzanie, - nauka szycia: kieszeni, kołnierza, - nauka wykorzystywania flizeliny, - różne sposoby wykańczania 7.5. Zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej: 7.5.1. Samodzielne szycie na maszynie: - wykonanie własnego projektu wybranego elementu garderoby (zdjęcie miary, wykonanie szablonu, krojenie materiału), - szycie odzieży na miarę: bluzka i spódnica lub sukienka lub spodnie. 7.5.2. Stylizacja własnej garderoby: - nauka wszywania koronek, wkładów barkowych, tasiemek, - naszywanie koralików, dżetów, - wykonywanie lamówek (podkoszulek, spódnica, żakiet, sukienka). 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kursu prawa jazdy kat. B..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, jeden telewizor lub projektor). 2. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 60 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: sierpień 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. 7. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedze teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działającym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejścia do egzaminu w WORD, osobom wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. B musi być zrealizowany zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), w ilości nie mniejszej niż: - minimum 30 godzin lekcyjnych przepisów ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, - 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem osobowym. 10. Wykonawca winien posiadać pojazd/y do nauki jazdy oznaczony/e i wyposażony/e zgodnie z obowiązujący przepisami. 11. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. 12. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. 13. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 20 osób w 2012 roku i 25 osób w 2013 roku. 4. Szkolenie ma odbywać się w: - 2 grupach po 10 osób - 2012 rok, - 2 grupach ( 1 grupa po 12 osób, 1 grupa po 13 osób) - 2013 rok. 5. Czas trwania kursu - 15 h / na 1 osobę (tj. 3 dni po 5 h). 6. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. 7. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 8. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 8.1. Zasady prawne udzielania pierwszej pomocy. 8.2. Łańcuch przeżycia. 8.3. Bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia. 8.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ABC: -przyczyny niedrożności dróg oddechowych, -metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych u osoby z urazem i bez urazu. 8.5. Sztuczne oddychanie: -techniki uciskania klatki piersiowej, -głębokość i częstość uciskania klatki piersiowej. 8.6.Poszkodowany nieprzytomny -badanie szczegółowe, -zasady postępowania z chorym nieprzytomnym prawidłowo oddychającym, -pozycja bezpieczna u nieprzytomnego z urazem i bez urazu. 8.7.Złamania, zwichnięcia, skręcenia: -definicja złamania, skręcenia, zwichnięcia, -pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Zasady doraźnego unieruchomienia. 8.8. Krwawienia, krwotoki zewnętrzne, rodzaje ran -definicje pojęć, -zasady tamowania krwotoków, zasady zaopatrywania ran powierzchownych. 8.9. Zadławienia -definicja, objawy zadławienia -pierwsza pomoc w zadławieniach u dzieci i dorosłych 8.10. Wybrane nagłe zagrożenia środowiskowe. Zasady postepowania w poszczególnych przypadkach: -tonięcie - udar cieplny -odmrożenia -oparzenia -napady drgawkowe -ukąszenie. 9. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


POBIERZ >>>>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POBIERZ >>>>> Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
POBIERZ >>>>> Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
POBIERZ >>>>> Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 6 - Wykaz usług
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 7 - Ogólne warunki umowy

Umieszczono 16 kwietnia 2012 r.

Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!
Numer ogłoszenia: 85527 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz bip.gmina-sepolno.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU!!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie prowadzenia szkoleń w projekcie: Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! realizowanym w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2) Usługi będą świadczone w 2012 r. i 2013 r. dla uczestników szkoleń: a) Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia - 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia - 24 h. b) Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania - Liczba uczestników warsztatów - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia - 16 h. c) Kurs spawacza I poziom. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 180 h. d) Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 130 h. e) Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu - 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 60 h. f) Przyuczenie do zawodu brukarza. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 150 h. g) Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera. Liczba uczestników kursu - 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 80 h. h) Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 120 h. i) Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej. Liczba uczestników warsztatów - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia - 40 h. 3) Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków. 4) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: - przygotowania, dowozu (środkami transportu dopuszczonymi do transportu żywności - zgodnie z właściwymi przepisami) i podawania posiłków w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie będą odbywały się szkolenia, - podawania gorącego posiłku, który będzie posiadał temperaturę co najmniej + 60 °C, - świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, - przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania, dostarczania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), - świadczenia usług cateringowych w naczyniach jednorazowego użytku wraz ze sztućcami, - przygotowana kawy i herbaty w termosach, - dostarczenia: plastikowych, jednorazowych kubków do napojów zimnych oraz styropianowych kubków + mieszadełek jednorazowych do napojów gorących; serwetek , - estetycznego podawania posiłków. 5) W zakresie przedmiotu zamówienia dostarczonych zostanie maksymalnie 2564 zestawów posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż w/w - maksymalna ze względu na specyfikę zamówienia. Zapłata nastąpi za rzeczywiście dostarczoną ilość posiłków na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego (w zleceniu Zamawiający określi dokładną liczbę posiłków). Wykonawca zapewni stałą cenę w okresie obowiązywania umowy. 6) Usługa cateringowa świadczona będzie sukcesywnie w okresie: I Etap : od kwietnia 2012 roku do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. II Etap: od kwietnia 2013 roku do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. 7) Posiłki będą dostarczane do miejsca wyznaczone przez Zamawiającego na terenie miasta Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem świąt i niedziel. W wyjątkowych sytuacjach posiłki mogą być dostarczane do godz. 20.00. 8) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach określonych w zleceniu przesłanym Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w terminach określonych w harmonogramach (harmonogram na pierwszy miesiąc zostanie przedstawiony Wykonawcy w dniu podpisania umowy, harmonogramy na kolejne miesiące będą przedstawione Wykonawcy co najmniej na 2 tygodnie przed kolejnym miesiącem realizacji przedmiotu umowy; zmiany harmonogramu nie stanowią zmiany treści umowy, przy czym powinny być one dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem po zasięgnięciu opinii Wykonawcy) oraz według wskazań określonych przez Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca jadłospisu na dany miesiąc: jeśli Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy jadłospisu nie zgłosi uwag co do jego zapisów, oznacza to jego akceptację - w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego jadłospisu, do czasu uzgodnienia przez strony jego składu, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków na podstawie ostatniego uzgodnionego jadłospisu. 10) Gorący posiłek obiadowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z zestawu obiadowego, o składzie: - porcja mięsa lub ryby o wadze nie mniejszej niż 150 g, przygotowywana w sposób różnorodny, dopuszcza się również pierogi; makaron; naleśniki o wadze nie mniej niż 300 g, - jeden dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 250 g (dotyczy: ziemniaki, ryż, kasza, kluski, frytki itp.), - drugi dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 150 g (dotyczy: surówka, sałatka itp.) - trzeci dodatek obiadowy w formie o,5 litra napoju (woda niegazowana bądź sok owocowy). 11) Zestaw deserowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z: - min. 1 kawa 0,2 l , min.1 herbata 0,2 l, - ciasto min 100g, podane na tackach jednorazowych, - 2 porcje cukru, 1 porcji mleka do kawy lub śmietanki. - napój owocowy bądź woda niegazowana podana w dzbankach do wyboru (min 0,2l na osobę). 12) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia i temperaturę. Dania i napoje ciepłe będą podane w taki sposób, aby przez czas trwania usługi utrzymywana była ich stała odpowiednio wysoka temperatura. 13) Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję o dopuszczeniu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. 14) Wykonawca odpowiada za dostawę przedmiotu zamówienia oraz przekazanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. 15) W przypadku nieprzewidzianych sytuacji z powodu, których Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć własnych posiłków jest on zobowiązany do zapewnienia posiłków nie gorszej jakości, pokrycia ewentualnej różnicy w kosztach oraz zachowania uzgodnionego terminu dostaw..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. świadczenie usług cateringowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj...
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POBIERZ >>>>>
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” informujemy, że przetarg wygrała Restauracja i Kawiarnia „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę jednostkową za wykonanie przedmiotu zamówienia(usługa cateringowa dla jednej osoby) w wysokości 19,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.


POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert

Umieszczono 4 kwietnia 2012 r.

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

POBIERZ >>>>> Informacja o unieważnieniu postepowania


Sępólno Krajeńskie: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Twoja
wiedza drogą do sukcesu!!!
Numer ogłoszenia: 77173 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz bip.gmina-sepolno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w trakcie prowadzenia szkoleń w projekcie: Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! realizowanym w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2) Usługi będą świadczone w 2012 r. i 2013 r. dla uczestników szkoleń: a) Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia - 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia - 24 h. b) Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania - Liczba uczestników warsztatów - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia - 16 h. c) Kurs spawacza I poziom. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 180 h. d) Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 130 h. e) Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu - 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 60 h. f) Przyuczenie do zawodu brukarza. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 150 h. g) Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera. Liczba uczestników kursu - 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 80 h. h) Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Czas trwania kursu - 120 h. i) Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej. Liczba uczestników warsztatów - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Czas trwania szkolenia - 40 h. 3) Przez usługę cateringową Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków. 4) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: - przygotowania, dowozu (środkami transportu dopuszczonymi do transportu żywności - zgodnie z właściwymi przepisami) i podawania posiłków w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego, gdzie będą odbywały się szkolenia, - podawania gorącego posiłku, który będzie posiadał temperaturę co najmniej + 60 °C, - świadczenie usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, - przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania, dostarczania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), - świadczenia usług cateringowych w naczyniach jednorazowego użytku wraz ze sztućcami, - przygotowana kawy i herbaty w termosach, - dostarczenia: plastikowych, jednorazowych kubków do napojów zimnych oraz styropianowych kubków + mieszadełek jednorazowych do napojów gorących; serwetek , - estetycznego podawania posiłków. 5) W zakresie przedmiotu zamówienia dostarczonych zostanie maksymalnie 2564 zestawów posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż w/w - maksymalna ze względu na specyfikę zamówienia. Zapłata nastąpi za rzeczywiście dostarczoną ilość posiłków na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego (w zleceniu Zamawiający określi dokładną liczbę posiłków). Wykonawca zapewni stałą cenę w okresie obowiązywania umowy. 6) Usługa cateringowa świadczona będzie sukcesywnie w okresie: I Etap : od kwietnia 2012 roku do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. II Etap: od kwietnia 2013 roku do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w dostarczaniu posiłków. 7) Posiłki będą dostarczane do miejsca wyznaczone przez Zamawiającego na terenie miasta Sępólno Krajeńskie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem świąt i niedziel. W wyjątkowych sytuacjach posiłki mogą być dostarczane do godz. 20.00. 8) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach określonych w zleceniu przesłanym Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w terminach określonych w harmonogramach (harmonogram na pierwszy miesiąc zostanie przedstawiony Wykonawcy w dniu podpisania umowy, harmonogramy na kolejne miesiące będą przedstawione Wykonawcy co najmniej na 2 tygodnie przed kolejnym miesiącem realizacji przedmiotu umowy; zmiany harmonogramu nie stanowią zmiany treści umowy, przy czym powinny być one dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem po zasięgnięciu opinii Wykonawcy) oraz według wskazań określonych przez Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca jadłospisu na dany miesiąc: jeśli Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy jadłospisu nie zgłosi uwag co do jego zapisów, oznacza to jego akceptację - w przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego jadłospisu, do czasu uzgodnienia przez strony jego składu, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków na podstawie ostatniego uzgodnionego jadłospisu. 10) Gorący posiłek obiadowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z zestawu obiadowego, o składzie: - porcja mięsa lub ryby o wadze nie mniejszej niż 150 g, przygotowywana w sposób różnorodny, dopuszcza się również pierogi; makaron; naleśniki o wadze nie mniej niż 300 g, - jeden dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 250 g (dotyczy: ziemniaki, ryż, kasza, kluski, frytki itp.), - drugi dodatek obiadowy o wadze nie mniejszej niż 150 g (dotyczy: surówka, sałatka itp.) - trzeci dodatek obiadowy w formie o,5 litra napoju (woda niegazowana bądź sok owocowy). 11) Zestaw deserowy przeznaczony na jedną osobę składać się będzie z: - min. 1 kawa 0,2 l , min.1 herbata 0,2 l, - ciasto min 100g, podane na tackach jednorazowych, - 2 porcje cukru, 1 porcji mleka do kawy lub śmietanki. - napój owocowy bądź woda niegazowana podana w dzbankach do wyboru (min 0,2l na osobę) - min. 2 rodzaje owoców , 150 g/osobę. 12) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia i temperaturę. Dania i napoje ciepłe będą podane w taki sposób, aby przez czas trwania usługi utrzymywana była ich stała odpowiednio wysoka temperatura. 13) Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję o dopuszczeniu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. 14) Wykonawca odpowiada za dostawę przedmiotu zamówienia oraz przekazanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. 15) W przypadku nieprzewidzianych sytuacji z powodu, których Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć własnych posiłków jest on zobowiązany do zapewnienia posiłków nie gorszej jakości, pokrycia ewentualnej różnicy w kosztach oraz zachowania uzgodnionego terminu dostaw..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. świadczenie usług cateringowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePOBIERZ >>>>>
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Umieszczono 22 marca 2012 r.

Sępólno Krajeńskie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!
Numer ogłoszenia: 66245 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE TRENINGÓW, WARSZTATÓW ORAZ KURSÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO ZAWODU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TWOJA WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU !!!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 11 zadań, w tym: Zadanie 1: Trening umiejętności psychospołecznych. Liczba uczestników szkolenia - 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. Zadanie 2: Coaching. Liczba uczestników szkolenia - 12 osób w 2012 roku i 15 osób w 2013 roku. Zadanie 3: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania - Liczba uczestników warsztatów - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Zadanie 4: Kurs spawacza I poziom. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadania 5: Kurs kroju i szycia. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadania 6: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu - 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Zadania 7: Przyuczenie do zawodu brukarza. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. Zadanie 8 : Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera. Liczba uczestników kursu - 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. Zadanie 9: Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. Zadanie 10: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej. Liczba uczestników warsztatów - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. Zadania 11: Terapia psychologiczna. Liczba uczestników zajęć - 10 osób w 2012 roku i 12 osób w 2013 roku. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będzie 57 osób w 2012 r. i 57 osób w 2013 r., które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Kursy będą odbywać się dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach poszczególnych kursów mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnośnie poszczególnych Zadań zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 2.1. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) Zadanie 1 - co najmniej 3 szkolenia/treningi, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; b) Zadanie 2 - co najmniej 3 szkolenia, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; c) Zadanie 3 - co najmniej 3 szkolenia/warsztaty, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; d)Zadanie 4 - co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; e)Zadanie 5 - co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; f) Zadanie 6 - co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; g) Zadanie 7 - co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; h)Zadanie 8 - co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; i) Zadanie 9 - co najmniej 3 kursy, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; j) Zadanie 10 - co najmniej 3 szkolenia/warsztaty, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; k) Zadanie 11 - co najmniej 3 szkolenia, których zagadnienia zawierają minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.3 wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone, tj.: a) Zadanie 1 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; b) Zadanie 2 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; c) Zadanie 3 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń/warsztatów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; d)Zadanie 4 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; e)Zadanie 5 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; f) Zadanie 6 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; g) Zadanie 7 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; h)Zadanie 8 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; i) Zadanie 9 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju kursu, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kursów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; j) Zadanie 10 - co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń/warsztatów w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; k) Zadanie 11 -co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju szkolenia, jak również doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń w zakresie zagadnień obejmujących minimalny zakres tematyczny opisany w przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 3 ppkt 3.1. i 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ), 6.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 5 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. 6.3. Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy upoważniony jest pełnomocnik lub jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 3) zmiana miejsca przeprowadzenia szkolenia, pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz www.bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trening umiejętności psychospołecznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Liczba uczestników szkolenia - 51 osób w 2012 roku i 57 osób w 2013 roku. 4. Szkolenie ma odbywać się w: - 4 grupach (3 grupy po 12 osób, 1 grupa 15 osób) - 2012 rok, - 4 grupach ( 3 grupy po 14 osób, 1 grupa 15 osób) - 2013 rok. 5. Czas trwania szkolenia - 24 h/na 1 osobę 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia ma nastąpić w kwietniu 2012 r. oraz w kwietniu 2013 r. 7. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : - mocne i słabe strony w ujęciu indywidualnej oraz grupowej oceny uczestników, - elementy kształtujące ocenę swoich możliwości, - przeciwdziałanie wyuczonej bezradności, - ćwiczenie płynności słownej, elastyczności i oryginalności myślenia, - stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań, - motywowanie do działania, - warunki efektywnej zmiany, - najważniejsze role społeczne, - podstawowe umiejętności przydatne w radzeniu sobie w codziennym życiu i ich rozwijanie, itp. 8. Rezultaty: 80% uczestników potrafi wskazać co najmniej 4 swoje mocne strony i słabe strony, 80% deklaruje wzrost zdolności motywacyjnych-wskaźniki tzn. zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu własnej wartości, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Coaching.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Szkolenie musi odbywać się indywidualne z każdym uczestnikiem. 4. Liczba uczestników szkolenia - 12 osób w 2012 roku i 15 osób w 2013 roku. 5. Czas trwania szkolenia - 10 h zegarowych/ na 1 osobę, tj. 5 spotkań po 2 godziny z przeznaczeniem na osobę przez okres realizacji 5 miesięcy. 6. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. 7. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : - wsparcie uczestnika projektu w poszukiwaniu zasobów, potencjału, który można wykorzystać (np. koło życia, wartości itp.), - zapewnienie koncentracji uczestnika projektu na obranym kierunku działania (sprecyzowanie celu coachingowego) - pomoc w utrzymywaniu niezbędnego poziomu motywacji. 8. Rezultaty: 80% uczestników osiągnie cel coachingowy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby warsztaty odbywały się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Sala winna być dostosowana do wielkości grupy z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, odpowiednio oświetlona, wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików. 3. Liczba uczestników szkolenia - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania szkolenia - 16 h / na 1 osobę - (tj. 2 dni po 8 h) 5. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu szkolenia. 6. Wymagany minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje : - istota budżetu domowego, - dlaczego należy zarządzać budżetem, - tworzenie budżetu domowego, - zarządzanie budżetem domowym, - kontrola wydatków, - okazjonalne wydatki, - realne koszty zakupów, - efektywne zarządzanie, - deficyt budżetu domowego, - oszczędzanie na zakupach, telefonach, energii, wodzie, ogrzewaniu, transporcie, - konsolidacja zadłużenia (jak wyjść z pętli zadłużenia), itp. 7. Celem szkolenia jest podniesienie racjonalności gospodarowania budżetem i zarządzania własnym gospodarstwem domowym. 8. Rezultaty: - podwyższenie umiejętności społecznych, - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs spawacza I poziom.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 180 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień spawania według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa, co powinno umożliwić podjęcie zatrudnienia w charakterze spawacza na rynku pracy. 7. Wykonawca zapewnia: - każdemu uczestnikowi jedno stanowisko spawalnicze; - pokrycie kosztu za egzamin państwowy na spawacza każdemu uczestnikowi; - po zdaniu egzaminu wydanie certyfikatu i książeczki spawacza; - ubrania robocze; 8. Wymagany minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje : - nauka spawania metodą MAG 135, - pozycje spawania PF - pionowa z dołu do góry oraz PC-naściana, - spawanie spoin pachwinowych. 9. Egzamin winien obejmować przynajmniej pozycje spawania PF - pionowa z dołu do góry oraz PC-naściana. 10. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badan lekarskich, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. 11. Szkolenie powinno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. Nr 31, poz. 216) oraz wydaniem Świadectwa Egzaminu Spawacza i Książeczki Spawacza (po zaliczeniu egzaminu, zgodnie z normą EN-287-1) - po zakończeniu szkolenia danej grupy. 12. Egzamin zewnętrzny nadający uprawnienia do wykonywania zawodu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego kursu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs kroju i szycia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 130 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Cel kursu - stopniowe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu krawiectwa (szycie ręczne oraz szycie na maszynie). 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: 7.1. Szycie ręczne: - elementy niezbędne w procesie szycia, - nauka szycia ręcznego: fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą, - sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, guzika, gumki, - zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i elementami pasmanterii. 7.2. Konstruowanie form odzieżowych: - omówienie linii i płaszczyzny ciała, - przygotowanie do miary, profesjonalne branie miary, - nauka korzystania z gotowych wykrojów, - przygotowywanie szablonów, nauka krojenia, 7.3.Nauka szycia na maszynie: - budowa maszyny do szycia, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu, - szycie na maszynie z nićmi i na sucho, - szycie spódnicy i /lub spodni, - robienie formy, krojenie, - wszywanie zamka, wykańczanie. 7.4. Wykonywanie poprawek krawieckich: - skracanie spódnicy, rękawów, żakietu, spodni, - zwężanie, poszerzanie, - nauka szycia: kieszeni, kołnierza, - nauka wykorzystywania flizeliny, - różne sposoby wykańczania 7.5. Zajęcia praktyczne w pracowni krawieckiej: 7.5.1. Samodzielne szycie na maszynie: - wykonanie własnego projektu wybranego elementu garderoby (zdjęcie miary, wykonanie szablonu, krojenie materiału), - szycie odzieży na miarę: bluzka i spódnica lub sukienka lub spodnie. 7.5.2. Stylizacja własnej garderoby: - nauka wszywania koronek, wkładów barkowych, tasiemek, - naszywanie koralików, dżetów, - wykonywanie lamówek (podkoszulek, spódnica, żakiet, sukienka)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kursu prawa jazdy kat. B..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. komputery posiadające oprogramowanie do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, jeden telewizor lub projektor). 2. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 10 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 60 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. 7. Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedze teoretyczną i praktyczną, niezbędną do kierowania pojazdami umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działającym na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejścia do egzaminu w WORD, osobom wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zakres programowy kursu: kurs na prawo jazdy kat. B musi być zrealizowany zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), w ilości nie mniejszej niż: - minimum 30 godzin lekcyjnych przepisów ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, - 30 godzin zegarowych nauki jazdy samochodem osobowym. 10. Wykonawca winien posiadać pojazd/y do nauki jazdy oznaczony/e i wyposażony/e zgodnie z obowiązujący przepisami. 11. Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. 12. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. 13. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przyuczenie do zawodu brukarza.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 6 osób w 2012 roku i 6 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 150 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 6. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: - BHP szkolenie wstępne i stanowiskowe, - rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi oraz stosowane technologie, - materiałoznawstwo, - rysunek zawodowy, - obsługa i konserwacja sprzętu oraz urządzeń, - przygotowanie do wykonania i remontów (na stanowisku Brukarz: nawierzchni płaskich, chodników, ulic, skarp, stożków). 7. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA:
Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 11 osób w 2012 roku i 11 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 80 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. W zakresie: obsługi i rozliczania procesu sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej i komputera w procesie sprzedaży zamawiający dopuszcza aby zajęcia praktyczne odbywały się w warunkach symulacyjnych np. w sali szkoleniowej wyposażonej w kasy fiskalne, sprzęt komputerowy. 7. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: - obsługa urządzeń fiskalnych oraz urządzeń wspomagających system sprzedaży programowanie kas, rejestracja sprzedaży, czytnik kodów kreskowych, terminale płatnicze. - obsługa i praktyczne zastosowanie kasy fiskalnej i komputera w procesie sprzedaży, - zasady, obsługa i rozliczenie procesu sprzedaży, - nowoczesne techniki sprzedaży, - towaroznawstwo, - fakturowanie. - zagadnienia HACCP ( minimum sanitarne), 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia, po koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA:
Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników kursu - 7 osób w 2012 roku i 7 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania kursu - 120 h / na 1 osobę 5. I Etap : Termin rozpoczęcia kursu: maj 2012 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia kursu: maj 2013 r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień na operatora wózka widłowego, co powinno umożliwić podjecie zatrudnienia na rynku pracy. 7. Minimalny zakres tematyczny kursu winien być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) 8. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania pierwszego podejście kursanta do egzaminu. 9. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od niezbędnych badan lekarskich (medycyna pracy oraz badania psychotechniczne), po koszt egzaminu z uwzględnieniem kosztu dojazdu do miejsca przeprowadzenia egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. 10. Egzamin zewnętrzny nadający uprawnienia do wykonywania zawodu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego kursu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby warsztaty odbywały się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Liczba uczestników szkolenia - 30 osób w 2012 roku i 35 osób w 2013 roku. 4. Czas trwania szkolenia - 40 h / na 1 osobę (kurs powinien trwać 5 dni) 5. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 6. Minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje: -sposoby i metody poszukiwania pracy, - analiza rynku pracy, - omówienie i pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, - rozmowa kwalifikacyjna (ćwiczenia), - analiza potencjału predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczestników, - analiza wartości jaką jest praca, 7. Rezultaty: 60% uczestników nabędzie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz będzie potrafiło zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą w rozmowie kwalifikacyjnej i określi swoje zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Terapia psychologiczna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbywało się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Szkolenie musi odbywać się indywidualne z każdym uczestnikiem. 4. Liczba uczestników szkolenia - 10 osób w 2012 roku i 12 osób w 2013 roku. 5. Czas trwania szkolenia - 8 h zegarowych / na 1 osobę, tj. 8 spotkań po 1 godzinie z przeznaczeniem na 1 uczestnika. 6. I Etap : Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2012 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2012 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. II Etap: Termin rozpoczęcia szkolenia: maj 2013 r., a zakończenie szkolenia - maksymalnie do 15 listopada 2013 r. W miesiącu lipcu nastąpi przerwa w przeprowadzaniu kursu. 7. Indywidualne wsparcie psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia: - przeprowadzenie wywiadu celem rozpoznania ogólnej struktury osobowości, statusu społecznego, rodzinnego i osobistego beneficjenta, - zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w podstawowych obszarach aktywności życiowej: w rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych, - rozpoznanie napięcia emocjonalnego w sytuacji stresu (wykształcenie postawy asertywnej, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością), - zwiększenie świadomości swoich praw osobistych i możliwości ich realizowania, - podniesienie poczucia własnej wartości..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

POBIERZ >>>>> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy.
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 6 - Wykaz usług
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 8 - Oświedczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
POBIERZ >>>>> Załącznik Nr 9 - Ogólne warunki umowyPOBIERZ >>>>> 27.03.2012 - Odpowiedzi na zapytania Wykonawców


W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie treningów, warsztatów oraz kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu "Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!", informujemy, iż przetarg na poszczególne zadania wygrała:

Zadanie 1: Trening umiejętności psychospołecznych.
Oferta Nr 10 - WOLF SECURITY Tomasz Zegan, ul.Wapienna 32, 64-920 Piła oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 12.964,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 2: Coaching.
Oferta Nr 11 - P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul.Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 17.914,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 3: Warsztaty z zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania.
Oferta Nr 4 - Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 4.368,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 4: Kurs spawacza I poziom.
Oferta Nr 6 - Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią, Oddział w Bydgoszczy, ul.Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 36.050,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadania 5: Kurs kroju i szycia.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona oferta firmy CARGO Centrum Edukacji Zawodowej podlega odrzuceniu z postępowania, natomiast Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy).

Zadania 6: Kursu prawa jazdy kat. B. Liczba uczestników kursu
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w części 6, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Brak ofert w postępowaniu.

Zadania 7: Przyuczenie do zawodu brukarza.
Oferta Nr 4 - Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.472,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 8 : Kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera.
Oferta Nr 13 - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 9.207,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 9: Kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.
Oferta Nr 13 - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 11.361,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadanie 10: Warsztaty z trenerem pracy rozszerzone o elementy prowadzenia własnej działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej.
Oferta Nr 4 - Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul.Warszawska 4/7, 87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 7.865,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.

Zadania 11: Terapia psychologiczna
Oferta Nr 13 - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim, ul.Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 10.274,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert


Po dokonaniu ponownego badania ofert, przetarg na Zadanie 7: Przyuczenie do zawodu brukarza, wygrał Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Nakło nad Notecią, Oddział w Bydgoszczy, ul.Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz oferując cenę za wykonanie zadania kwocie 28.920,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.


POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert - zadanie 7

Umieszczono 16 marca 2012 r.

Sępólno Krajeńskie: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Numer ogłoszenia: 61287 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl oraz bip.gmina-sepolno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca organizacji prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na przygotowaniu i podawaniu gorącego posiłku (tj. jednodaniowego obiadu) z możliwością konsumpcji w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę na terenie miasta Sępólno Krajeńskie. 2) Osoby świadczące usługi opiekuńcze będą dostarczały posiłki przygotowywane na wynos klientom Ośrodka. 3) Wykonawca musi zabezpieczyć obsługę kelnerską. 4) Posiłek należy przygotować dla dziennie około 40 klientów Ośrodka. 5) Liczba sporządzonych i wydanych gorących posiłków może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część z gorących posiłków będzie zrealizowana. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie wydane ilości gorących posiłków. 6) Zadanie własne o charakterze obowiązkowym jest realizowane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). 7) Przygotowanie, wydawanie oraz możliwość konsumpcji obiadu odbywa się w dni powszednie, niedzielę i święta w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę. 8) Obiady powinny być wydawane w godzinach między 11.00 a 13.30. 9) W przypadku niemożności wykonania usługi w niedzielę lub święta dopuszcza się możliwość wydania suchego prowiantu o wartości przeznaczonej na obiad. Każdorazowo sytuacja taka musi być uzgodniona z przedstawicielem Ośrodka. 10) Posiłek powinien być: - przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, - zróżnicowany, - sporządzany z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, - składać się z jednego ciepłego dania z zachowaniem norm żywieniowych dla danej grupy wiekowej. 11) Tygodniowy jadłospis powinien zawierać nie mniej niż 3 posiłki mięsne. 12) Jadłospis na miesiąc następny należy przedłożyć w OPS z tygodniowym wyprzedzeniem w celu akceptacji przez Zamawiającego. 13) W miarę potrzeb przygotowanie ciepłego posiłku dietetycznego wg wskazań lekarza dla osób będących na diecie. Ilość tego rodzaju posiłków będzie określana na dany miesiąc z 6-cio dniowym wyprzedzeniem. 14) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsca siedzące przy stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania). 15) Wydanie opiekunom świadczącym usługi obiadów na wynos przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i starszych - korzystających z pomocy Ośrodka, w specjalnie przeznaczonych do tego celu jednorazowych pojemnikach. 16) Rozliczenie miesięczne wydanych obiadów odbywa się na podstawie imiennych kart obiadowych wystawionych przez Ośrodek osobom korzystającym z tej formy. 18) Lokal przeznaczony na świadczenie przedmiotowych usług powinien umożliwić spożycie posiłków jednorazowo minimum 20 osobom jednocześnie. 19) Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla klientów Ośrodka w postaci szatni oraz wydzielonym pomieszczeniem z dostępem do bieżącej wody i toalety. 20) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje salą jadalną się na terenie miasta Sępólno Krajeńskie, która jednorazowo pomieści co najmniej 20 osób, posiadającą dostęp do bezpłatnego WC z umywalką, dopuszczoną na mocy decyzji właściwego organu ( Państwowego Inspektora Sanitarnego ) do prowadzenia działalności gastronomicznej ( zbiorowe żywienie ) w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania usługi do przedstawienia w/w dokumentu. 21) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niedostępności alkoholu dla klientów Ośrodka spożywających posiłki w porze wydawania obiadów tj. w godz. 11.00- 13.30. 22) Świadczenie usług restauracyjnych powinno być wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 2.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 4.2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl oraz bip.gmina-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POBIERZ >>>>> Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaW nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.
„ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU I WYDAWANIU POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM” informujemy, że przetarg wygrała Restauracja i Kawiarnia „SŁONECZNA” Andrzej Piekut, ul. Baczyńskiego 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za przygotowanie i wydanie 1 gorącego posiłku jednodaniowego w wysokości 5,50 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ.


POBIERZ >>>>> 28.03.2012 - Streszczenie oceny ofert
Umieszczono 27 grudnia 2011 r.

Sępólno Krajeńskie 27 grudnia 2011r.


OPS. 8170.1.9.11

Wg rozdzielnikaW nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nie dokonał wyboru ofert ze względu na brak oświadczeń oferentów o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

Zostały złożone 2 oferty
:

Oferta nr 1
NZOZ ,,JANTAR" Krajeński Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Oferta nr 2
NZOZ Centrum Medyczne SPAMED,
ul. Szkolna 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Obie oferty zostały odrzucone, ponieważ nie spełniły warunku określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
W związku z powyższym konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Umieszczono 02 grudnia 2011 r.

Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

02.12.2011r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
ogłasza


otwarty konkurs ofert, mający na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych


I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe przyjęcia obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu terapii uzależnienia od alkoholu w zakresie:
1. sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub certyfikowanego instruktora terapii uzależnień,
2. sesji psychoterapii grupowej prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.
W/w świadczenia mają być realizowane dla szacunkowej liczby od 50 do 100 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych.
II. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
III. Termin, warunki oraz miejsce realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
IV. Oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej,
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,
5) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją elementów należności,
6) proponowany czas trwania umowy.
V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Oferenta do spełnienia warunków, należy składać zamkniętej kopercie w formie pisemnej, w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. ul. Szkolna 8 (biuro nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2011 r. do godz. 9.00
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są pod obrady komisji konkursowej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, który przedkłada Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólna Kraj. Dyrektor dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty (punkt IV- dotyczący zawartości oferty) i zawiera umowę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
VII. Wszelkie kwestie związane z wniesieniem protestów i skarg zostaną rozpatrzone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)
VIII. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania kopert w ciągu 7 dni od daty wpływu.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty realizacji zadania jest dostępny na stronie internetowej www.ops-sepolno.pl


Osobą uprawnioną do kontaktów jest Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Sylwia Witkowska telefon (052) 388 84 50.


POBIERZ >>>>>
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE


Umieszczono 03 listopad 2011 r.
Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.12.2011


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego w 2011 roku, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – POKL na następujący przedmiot zamówienia:

1.Przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci"

1. Tryb udzielenia zamówienia :
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14.000 euro realizowane jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Niniejsze zapytanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 22 listopada 2010 roku.
2. Przedmiot zamówienia:
1. Przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci" dla 30 BO projektu systemowego
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod główny: 80000000-4-Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Kod uzupełniający: 80570000-0-Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego.

1. Warsztaty powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia:
- metody wczesnego wykrywania uzależnień,
-przeciwdziałanie cyberprzemocy,
-rozpowszechnienie wiedzy na temat zakazu stosowania kar cielesnych i nowoczesnych metod wychowawczych.

2. Liczba Beneficjentów Ostatecznych (BO) :
a) 30 osób zakwalifikowanych przez Zamawiającego do udziału w ramach projektu systemowego,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”. Warsztaty będą się odbywać w jednej grupie. Przewidziane jest finansowanie dwóch trenerów.
Wymagana jest kompleksowa realizacja w/w usług. Niedopuszczalne jest składanie ofert z wyłączeniem materiałów szkoleniowych.
3. Termin realizacji listopad 2011r.
4. Wymiar czasowy:
-24 godziny dydaktyczne

5. Miejsce przeprowadzenia warsztatów teren Sępólna Krajeńskiego, województwo kujawsko-pomorskie. Salę zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, list obecności, zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz stałej współpracy z Zamawiającym. Wszystkie dokumenty i materiały muszą być opatrzone logo POKL.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania niniejszego zapytania ofertowego w przypadku, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
3. Istotne warunki zamówienia
A. Wykonawca powinien posiadać wysokie zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, powinna go cechować samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, zdolności organizacyjne.
B. Wykonawca powinien mieć doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w zakresie tematyki warsztatów.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
A. Cv zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej).
B. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art.22 ust. 1 ustawy PZP stanowiące załącznik nr 3.
C. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
D. Oświadczenie w treści akceptującego konieczność umieszczania oznaczeń EFS, POKL jako załącznik nr 4.
5. Wymagane powyżej dokumenty w formie kserokopii muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu (dokumenty niepotwierdzone nie będą uwzględniane w weryfikacji ofert).

6. Kryteria wyboru i wymagania wobec Wykonawcy:

Dla ważności oferty jest spełnienie warunków opisanych w pkt 3 i 4. Wybór najkorzystniejszej spośród ważnych ofert zostanie dokonany z uwzględnieniem kryterium:
A. Cena brutto 100% -100 pkt
warsztatów z zapewnieniem materiałów szkoleniowych dla 30 BO -100%-100 pkt.
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Punkty będą obliczane następująco:
najniższa zaproponowana cena brutto podzielona przez cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej x 100% x 100. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Wyższe ceny otrzymają mniej punktów.
7. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
A. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z koniecznymi oświadczeniami i kserokopiami dokumentów należy złożyć
do dnia 9 listopada 2011 roku do g. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat biuro nr 1):

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

B. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
C. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
D. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
E. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem:
1.Przeprowadzenie warsztatów pt. ,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci"
oprócz opisu jw. należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
F. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego.
G. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.
H. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
I. O ewentualnym wyborze Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie.
J. Osobą do kontaktu jest Pani Beata Rogowska lub Pani Sylwia Witkowska
(tel. 52 388 84 56 lub 52 388 84 65)
K. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz załącznikami jest dostępne do pobrania na stronach:
1. www.ops-sepolno.pl


POBIERZ >>>>> Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

POBIERZ >>>>> Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

POBIERZ >>>>> Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

POBIERZ >>>>> Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

POBIERZ >>>>> Streszczenie oceny ofert

Umieszczono 10 sierpnia 2011 r.

Przetarg na przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie


Sępólno Krajeńskie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno KrajeńskieNumer ogłoszenia: 238560 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowiści prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie (Lutowo, Wałdowo, Wiśniewa, Zalesie, Zboże, Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie pobierze
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 3) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 4) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. 5) Nastąpiła siła wyższa obejmująca: - klęski żywiołowe,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 1).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POBIERZ >>>>> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

POBIERZ
>>>>> Streszczenie ofert
Umieszczono 31 marca 2011 r...


Rozstrzygnięcie przetargu

Sępólno Krajeńskie 2011-04-12


OPS. 271.8.2011


Wg rozdzielnikaW nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, iż przetarg wygrała Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7,87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania 38.823,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium-cena, spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania pkt 16 SIWZ.

Streszczenie oceny ofert:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

38.823,00 złotych
Kryterium oceny ofert: cena
38.823,00
38.823,00 x 100 pkt=100 pkt


Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 16

69.294,00 złotych

Kryterium oceny ofert: cena
38.823,00
69.274,00 x 100 pkt=56 pktPOBIERZ >>>>>

Streszczenie ofert
Umieszczono 31 marca 2011 r...

Sępólno Krajeńskie: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu !!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 59740 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu !!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu oraz przyuczeń do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będzie 40 osób, które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie pobierze

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawcy winni posiadać: Koncesje, zezwolenie lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym: -wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający wymaga - wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom związanym z przedmiotem zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien dysponować kwalifikowaną kadrą dydaktyczną i opiekunami poszczególnych zajęć praktycznych, z których każda musi posiadać co najmniej: a) wykształcenie średnie, b) przeprowadzonych co najmniej 50 godzin zajęć teoretycznych lub praktycznych w ramach kursów zawodowych, c) ukończony kurs pedagogiczny, studium pedagogiczne, studia pedagogiczne lub inny dokument uprawniający do prowadzenia zajęć.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien dysponować kwalifikowaną kadrą dydaktyczną i opiekunami poszczególnych zajęć praktycznych, z których każda musi posiadać co najmniej: a) wykształcenie średnie, b) przeprowadzonych co najmniej 50 godzin zajęć teoretycznych lub praktycznych w ramach kursów zawodowych, c) ukończony kurs pedagogiczny, studium pedagogiczne, studia pedagogiczne lub inny dokument uprawniający do prowadzenia zajęć.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Spełnienie wyżej wymienionych warunków oceni powołana do przeprowadzenia postępowania komisja, badając kompletność i prawidłowość złożonych ofert. 2. W celu potwierdzenia warunku, że wobec wykonawcy ubiegającego się udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 16 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia/nie spełnia. Nie wykazanie potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów . Ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie treścią art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat (załącznik nr 4 SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). W celu ustalenia poprawności złożonych podpisów w ofercie, dla osób fizycznych należy przedłożyć do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-sepolno.pl, www.ops-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POBIERZ
>>>>>

SIWZ (180kB)

Załącznik 1 - formularz ofertowy (95kB)

Załącznik 1a - Oświadczenie o zagwarantowaniu zorganizowania szkolenia na terenie Sępólna Krajeńskiego (84kB)

Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (87kB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy. (85kB)

Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług (92kB)

Załącznik nr 5 - wykaz osób przewidziany do realizacji zamówienia (93kB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy (123kB)


Umieszczono 23 marca 2011 r...

Sępólno Krajeńskie 2011-03-24

Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04
OPS.271.7.2011


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.7.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego w 2011 roku, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – POKL na następujący przedmiot zamówienia:

1.Przeprowadzenie warsztatów motywacyjnych z elementami twórczego myślenia
2.Przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych


UWAGA!!! Poprawiono zapytanie ofertowe w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

Pobierz
>>> Zapytanie ofertowe poprawione <<< Zmieniony załącznik nr 1!!!

Pobierz
>>> Odpowiedź na zapytanie ofertowe <<<

Pobierz >>> Odpowiedź na zapytanie ofertowe <<<
Umieszczono 23 marca 2011 r...

Sępólno Krajeńskie 2011-03-22

Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04
OPS.271.6.2011


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.6.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego w 2011 roku, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – POKL na następujący przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatów z trenerem pracy


Pobierz
>>> Zapytanie ofertowe <<<

Pobierz >>> Odpowiedź na zapytanie ofertowe <<<

Pobierz >>> Zestawienie ofert <<<

Umieszczono 22 marca 2011 r...

Sępólno Krajeńskie, dnia 2011-03-22

Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04
OPS.271.5.2011


Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.5.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego w 2011 roku, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – POKL na następujący przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego


Pobierz
>>> Zapytanie ofertowe <<< Uwaga!! Poprawiono zapytanie ofertowe!

Pobierz
>>> Odpowiedź na zapytanie ofertowe <<<

Pobierz >>> Zestawienie ofert <<<
Umieszczono 28 lutego 2011 r...

Sępólno Krajeńskie, dnia 2011-02-28

OPS. 271.1.2011
Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04


Zapytanie ofertowe nr 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego w 2011 roku ,Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej –POKL na następujący przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń i konsultacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”Pobierz
>>> Zapytanie ofertowe <<<
Pobierz
>>> Unieważnienie zapytania ofertowego <<<

Umieszczono 28 lutego 2011 r...

Sępólno Krajeńskie, dnia 2011-02-28

OPS.271.1.2011
Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04

Zapytanie ofertowe nr 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach realizacji projektu systemowego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej –POKL na następujący przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie:
przyuczenia do zawodu brukarza,
przyuczenia do zawodu pracownika remontowo-budowlanego,
przyuczenia do zawodu fryzjera,
przyuczenia do zawodu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem, podstawami żywienia oraz obsługą komputera,do zawodu kucharza małej gastronomii
-dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal, materiałów szkoleniowych, posiłków w ramach projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

Pobierz
>>> Zapytanie ofertowe <<<
Pobierz >>> Unieważnienie zapytania ofertowego <<<
Sępólno Krajeńskie, dnia 20-08-2010 r.


Rozstrzygnięcie przetargu na:
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych
Numer ogłoszenia: 244330 - 2010;Pobierz >>> Streszczenie ofert

Sępólno Krajeńskie, dnia 10-08-2010 r.
Sępólno Krajeńskie: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych
Numer ogłoszenia: 244330 - 2010;
data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-sepolno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów na terenie gminy Sępólno Krajeńskie (Lutowo, Wałdowo, Wiśniewa, Zalesie, Zboże, Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie pobierze
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ) 2. W celu ustalenia poprawności złożonych podpisów w ofercie, dla osób fizycznych należy przedłożyć do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 3) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 4) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 5) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. 6) Nastąpiła siła wyższa obejmująca: - klęski żywiołowe.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 1 lub ze strony internetowej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Do pobrania:

>>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia <<<Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
mgr Izabela Fröhlke-Zalewska


| Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego