OPS


Idź do treści

Menu główne:


zasiłek rodzinny

Świadczenia

.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY


 • Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8 lub pobrać ze strony internetowej.
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8, biuro nr 3 lub 4.


GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

WRZESIEŃ: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 - 14.00
Wtorek 9.00 - 18.00
POZOSTAŁE MIESIĄCE: Poniedziałek - Piątek 9.00 - 14.00


KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZASIŁKU RODZINNEGO?

 • Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł.
 • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.


OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.09.2006 r. do 31.10.2009 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2009 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;


WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.11.2012 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

JAK JEST WYPŁACANY ZASIŁEK RODZINNY?


Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24-lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO?


Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY WNIOSKODAWCY:
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – w przypadku składania wniosku po raz pierwszy, kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego lub czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania).

2. Uprawnieni wnioskodawcy:

 • rodzic – kserokopia dowodu osobistego,
 • prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
 • faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
 • osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów,
 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu,
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację,
 • rozwiedzony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka,
 • współmałżonek zaginął: aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka


DOKUMENTY DOTYCZĄCE DOCHODU

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/oświadczenie o osiągniętym dochodzie w roku 2012 - wnioskodawca, małżonek oraz dzieci w wieku od 18 do 25 lat,
 • zaświadczenie/oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012, (zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie od pracodawcy),
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2012,
 • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2012,
 • przełumaczone zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2012 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie/oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku 2012,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2012,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/oświadczenie (osoby bezrobotne w rodzinie),


INNE DOKUMENTY

1. Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.


2. Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.


Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2012 przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok: 2010, 2011, 2012 oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2012,

3. Dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzykaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzykaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzykaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzykaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
W przypadku małżeństw wymagane jest oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach.

4. Opłata ponoszona na członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).


5. Alimenty:

 • kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
 • kopia ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem.


DOKUMENTY DZIECKA, NA KTÓRE WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O ŚWIADCZENIE

 • Skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 • Jeśli dziecko jest niepełnosprawne: orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka| Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego